Groepen 1-2

Organisatie
In de groepen 1-2 werken 3 leerkrachten en 2 onderwijsondersteuner samen met 3 groepen.

We richten onze groepen flexibel in zodat we het passend onderwijs kunnen bieden, waarbij de medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen. Binnen de samenwerkende groepen wordt groepsdoorbrekend gewerkt, meerdere medewerkers geven instructies en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen. De flexibele schoolorganisatie maakt het mogelijk om het tekort aan personeel (bij afwezigheid van medewerkers) dusdanig op te vangen dat de kwaliteit van onderwijs hier niet onder leidt. 

Wij streven ernaar om de groepen zo klein mogelijk te houden. We werken met gecombineerde groepen 1-2. Dit biedt mogelijkheden biedt aan kinderen om op spelenderwijze te leren en biedt kansen voor afstemming. 

De leerkrachten werken intensief samen in het blokuur, waardoor er talentstimulering kan worden opgepakt.
Kinderen van groep 1-2 zitten verdeeld en door elkaar in de 3 lokalen en op het leerplein en werken aan taken en werkjes.
Dit wordt ingedeeld op niveau en op basis van kansen en mogelijkheden. 
 

Taalstimulering
De doorkijk van onze leerlingpopulatie laat zien, dat op de Broederschool veel kinderen starten met een taalachterstand. Deze leerlingen bieden wij extra ondersteuning door middel van een uitgebreider taalaanbod, naast het taalaanbod  in de klas gegeven wordt. De activiteiten worden begeleid door een leerkracht, onderwijsondersteuner of logopediste. De intern begeleider zorgt, in afstemming met de taalspecialist, voor een kwalitatief goede invulling van de taalstimulering. De ontwikkeling van deze leerlingen wordt gevolgd tijdens de voortgangscontrole bespreking. De ouders van de leerlingen die deelnemen aan het taalstimuleringsprogramma worden geïnformeerd en uitgenodigd om een keer deel te nemen aan dit extra aanbod.  Leren in een betekenisvolle context vormt het uitgangspunt van de taalstimulering. De leerkrachten in de groepen 1-2 volgen professionalisering t.a.v. het onderdeel mondelinge taalvaardigheid.  

Versterkt aanbod jonge kind
We streven naar een kwalitatief hoogstaand onderwijs aan het Jonge Kind op onze school omdat in de eerste levensjaren van kinderen de basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling en het latere leren. Als de taalontwikkeling in deze jaren vertraging oploopt is dat moeilijk in te halen. Goede voorschoolse educatie kan het verschil maken en daarom is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen voorschool (POVH ‘t Meuleke) en de vroegschool (groepen 1-2). Kinderen met een niet westerse migratieachtergrond en kinderen met een andere thuistaal profiteren het meest van deelname aan de voorschool. De doorgaande lijn tussen voorschool en vroegschool heeft niet meer het niveau van voor de Covidperiode. Voorschoolse educatie heeft een positief effect op de woordenschat en het concentratievermogen van jonge kinderen. Gezien de grote instroom van meertalige kleuters willen we vanuit het Masterplan Basis op Orde een extra impuls geven aan de mondelinge taalvaardigheid en de woordenschatontwikkeling.  
 

Juffen van groepen 1-2:
Groep 1-2A: Juf Stefani     stefani.ramljak@innovo.nl
Groep 1-2B: Juf Yade         yade.kalsbeek@innovo.nl
Groep 1-2C: Juf Lisa          lisa.boesmans@innovo.nl
Ondersteuning:
Juf Kim                               kim.beckers@innovo.nl
Juf Eva                                eva.kroezen@innovo.nl
Cookie instellingen