Schooldocumenten

Als u op de rode tekst klikt, opent het document om te lezen. 

Verlofaanvraag
Wilt u gebruik maken van een verlofaanvraag, vul dan dit formulier in en lever dit minimaal 1 week van te voren in bij directie. Bij het vragen van een verlof voor uw zoon/ dochter verzoeken wij u om dit eerst te vragen alvorens een activiteit te plannen. Door dit tijdig te regelen voor komt u problemen achteraf. Bij het goedkeuren van verlof volgen wij de richtlijnen vanuit Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg.

Ouderkalender 2022-2023
In de kalender vindt u alle belangrijke data zoals activiteiten, studiedagen en vakantie. Ook vindt u hier de belangrijkste informatie over de school.

Schoolgids 2022-2023
In de schoolgids vindt u alle inhoudelijke en praktische informatie over de school (van lestijden tot teamleden en van methodekeuzes tot uitstroomcijfers).

Schooljaarplan 2022-2023
In het schooljaarplan van een school staat altijd beschreven wat in dat specifieke jaar als doel is gesteld en hoe de school dat doel wil gaan bereiken (welke nascholing volgen we? Welke zaken zijn speerpunten en verdienen extra aandacht?).

COVID Matrix
Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen. Naast richting geeft het sectorplan ook ruimte voor maatwerk.

Schoolondersteuningsprofiel 2021
Bijlage bij het Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg de school kan bieden in het kader van de Wet op Passend Onderwijs. Een school geeft in het profiel aan welke kwaliteiten er in huis zijn, maar dus ook wat er niet geboden kan worden aan zorg. 

Veiligheidsplan 2020-2021
In het veiligheidsplan is terug te vinden welke maatregelen een school treft voor een veilig schoolklimaat. Heel breed, van het tegengaan van pestgedrag ot t de ontruimingsplannen voor calamiteiten zijn hierin opgenomen. 

Knooppunt 2020-2021
Het knooppunt van een school is als term bedoeld om alle verschillende zorginstanties die samenwerken in onder te brengen. Dit betekent een samenwerking tussen school, de jeugdarts van de GGD, de jeugdconsulent vanuit de gemeente en VSV (vroegtijdig schoolverlaten). In individuele gevallen wordt het knooppunt natuurlijk breder, als er meer instanties bij een kind of gezin betrokken zijn. In dit document ziet u welke mensen er in elk geval vanuit school betrokken zijn.

Schooljaarverslag 2019-2020
In het schooljaarverslag wordt altijd teruggeblikt op het voorgaande jaar en de gestelde doelen. Dit is dus altijd een soort evaluatieverslag van het jaar dat is afgesloten. 

VVE-beleidsplan
In dit beleidsplan is te zien hoe, tot en met 2022, VVE (Vroege en Voorschoolse Educatie) vorm krijgt binnen de gemeente Heerlen. Wij zijn ook een VVE school en mogen met trots delen dat ook de inspectie dit erg sterk vond binnen de Broederschool.
Cookie instellingen