Protocollen

Als u op de rode tekst klikt, opent het document om te lezen. 
Protocol Gedrag
Het protocol Gedrag bestaat uit een aantal subonderdelen:
Protocol SWITCH: dit beschrijft hoe we in de klas omgaan met waarschuwingen en herkansingen.
Protocol (on)gewenst gedrag: dit beschrijft hoe we handelen ten aanzien van (on)gewenst gedrag.
Protocol Schorsing en verwijdering: dit beschrijft hoe we omgaan met het schorsen en verwijderen van leerlingen.
Protocol Pestgedrag: dit beschrijft de aanpak van pestproblemen en het voorkomen ervan. 


Protocol Gezondheid
Het protocol Gezondheid bestaat uit een aantal subonderdelen:
Protocol Waterbeleid: dit beschrijft wat we drinken en hoe we daarmee omgaan.
Protocol Hitte en scholen: dit beschrijft hoe we handelen als er in Nederland sprake is van tropische temperaturen.
Protocol Luizen: dit beschrijft hoe we controleren op luizen en handelen als we ze aantreffen bij kinderen. 
Protocol Medicatieverstrekking: dit beschrijft hoe we omgaan met noodzakelijke medicatie voor kinderen. 

Protocol School en Privacy
Protocol AVG en Privacy

Protocol Kindermishandeling
Het protocol Kindermishandeling bestaat uit twee onderdelen:
Protocol Meldcode Kindermishandeling
Protocol Handle With Care

Protocol Overlijden
Het protocol Overlijden bestaat uit 2 onderdelen:
Protocol Overlijden
Protocol Rouwverwerking

Protocol Social media
Het protocol Social media beschrijft hoe kinderen dienen om te gaan met hun chrome-book of laptop. Het is in bruikleen van school, dus hanteren wij hier ook wel regels rondom om veilig gebruik te proberen garanderen. 

Protocol Verlof aanvraag leerlingen
Dit protocol wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat kinderen, als er sprake is van een goede reden, verlof kunnen aanvragen (denk aan een huwelijk, geboorte, begrafenis, etc.).

Protocol Overdracht en overleg
In school zorgen wij voor overleg en overdracht met de PSZ. Wij werken met hen samen binnen het kader van VVE (zie beleidsplan VVE onder het item 'schooldocumenten'). In het protocol Overdracht en overleg kunt u zien hoe wij dit doen. 

Protocol Verlengen en doubleren
In dit protocol kunt u lezen hoe we omgaan met kinderen die moeten blijven zitten, langer tijd nodig hebben om te rijpen of anderszins meer tijd nodig hebben in het onderwijsproces. 

Protocol Voortgezet Onderwijs
In dit protocol staat omschreven hoe we de overstap naar het VO in de praktijk brengen. 

Protocol Echtscheiding
Helaas komt het regelmatig voor dat ouders van onze leerlingen gaan scheiden of kinderen van al gescheiden ouders naar onze school komen. Wij proberen daar met dit protocol goed in te handelen voor het kind. 

Protocol Leerlingenraad
Op onze school hebben we een leerlingenraad geïnstalleerd. U kunt in dit protocol lezen waarom we hiervoor hebben gekozen en wat zij doen. 

Protocol Stagiaires
Op onze school werken veel stagiaires van verschillende opleidingen. Zo hebben we studenten van de opleiding Helpende zorg en welzijn, Onderwijsassistent, de PABO en het CIOS binnen onze gelederen. 
In dit protocol leest u hoe we hiermee omgaan. 


 
Cookie instellingen